Genel Bilgiler

Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı

 

 BÖLÜMÜN FİZİKSEL YAPISI

Marmara Üniversitesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı,  Pendik Üst Kaynarca'da bulunan 540 yataklı eğitim hastanesinde hizmet vermektedir. Bu hastanede Göz Kliniğinin 1. katta toplam 450 m2 kapalı alana sahip bir poliklinik bölümü ve 3.katta hasta yatışlarının yapıldığı bir servisi mevcuttur. Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı ile ortak kullanılan bu serviste, bölümümüze ait toplam 9 adet hasta yatağı bulunmaktadır. Ayrica yine 3. katta 1 adet Nd-Yag ve Valon lazer odasi bulunmaktadır. Bölümümüzün haftada 5 gün ameliyat yapmak üzere kendisine ayrılmış ameliyat odaları vardır.

Poliklinikler, mevcut hastanenin 1. katında yer almaktadır. Nisan 2013 tarihinde halihazırda mevcut genel poliklinik sayısı 5 adettir. Ayrıca Kornea-Kontakt Lens, Retina, Üvea, Glokom ve Şaşılık alt birimlerine ait  5 adet oda 1 adet Fundus flourosein anjiyografi ve Argon Lazer uygulama odası, 1 adet Görme alanı odası,  1 adet premature retinopatisi muayene odası, 1 adet refraksiyon ve göz içi basıncı ölçüm odası  bulunmaktadır.  Ayrıca 1. katta bölümümüze ait 1 adet oküler elektrofizyoloji tetkik (VEP-ERG) odasi bulunmaktadır.

Polikliniğimizde fundus flourocein anjiografi (FFA), Optik Kohorens Tomografi (OCT), Pakimetri, Ön segment ve arka segment fotoğraflanması, Göz ultrasonu, Görme alanı, Şaşılık muayene testleri, Lazer uygulamaları  (Argon lazer, Nd yag lazer, Valon), Kornea topografisi, Speküler mikroskopi, Elektrofizyolojik testler(VEP-ERG), Premature muayenesi ve lazer ile tedavi uygulamaları yapılmaktadır.

 

Birimler:

  • Uvea - Nörooftalmoloji: Prof. Dr. Haluk Kazokoğlu
  • Retina: Prof. Dr. Haluk Kazokoğlu - Doç. Dr. Özlem Şahin
  • Glokom: Prof. Dr. Ahmet Temel - Yard. Doç. Dr. Muhsin Eraslan
  • Kornea hastalıkları,  Kontakt Lens ve Keratokonus: Prof. Dr. Ebru Toker
  • Oküler Onkoloji- Prematüre Retinopatisi: Prof. Dr. Osman Çekiç
  • Şaşılık ve Oküloplastik cerrahi: Yard. Doç. Dr. Eren Çerman

 

BÖLÜM FAALİYETLERİ

Bölümde genel poliklinik, özel dal poliklinikleri, yatan hasta izlemi, Lazer uygulamaları, oküler cerrahi uygulamalar, 4. ve 5. sınıf tıp fakültesi öğrenci dersleri ve uzmanlık öğrencisi eğitimi faaliyetleri yürütülmektedir. Bölüm içi sürekli eğitim programı, düzenli olarak cuma 14:00-17:00 saatleri arasında yapılmaktadır. Uzmanlık öğrencisi tez çalışmaları ve tez araştırma faaliyetleri yürütülmektedir.

Anabilim Dalımızda  Kornea – kontakt lens, Glokom, Uvea, Retina, Şaşılık, Oküler onkoloji ve Prematüre Retinopatisi bölümleri kurulmuş olup tüm göz ameliyatları yapılabilmekte, Argon, Valon ve ND-Yag Laser Üniteleri çalışmaktadır. Bölümümüzde Katarakt Cerrahisi (fako tekniği ve klasik yöntemler), keratoplasti (kornea nakli), şaşılık ameliyatları, göz yaşı sistemi ameliyatları, glokom ameliyatları ve tüm vitreoretinal cerrahi işlemler  yapılabilmektedir.

Hastanemizde 24 saat hizmet veren bir Acil Servis Ünitesi vardır ve acil servisten istenen göz hastalıkları konsültasyonları derhal nöbetçi araştırma görevlisi tarafından değerlendirildikten sonra, gerektiğinde sorumlu öğretim üyesi ile birlikte muayene edilerek tedavileri planlanmaktadır.

BÖLÜM İŞLEYİŞİ, GÖREV VE YETKİ DAĞILIMI VE SORUMLULUKLARI

 

Bölüm içi çalışma düzeni aylık olarak hazırlanır. Uzmanlık öğrencilerinin özel dal poliklinik rotasyonları, servis ve ameliyathane rotasyonları ve nöbet günleri bu program dahilinde belirlenir. Bölüm içi yıllık eğitim planı, her yıl Eylül ayında belirlenir.

 

Haftalık çalışma programı:

 

Pazartesi: 08:00-12:00 ve 13:30-17:00 Genel poliklinik, Kornea-Kontakt Lens, Retina, Üvea, Şaşılık poliklinikleri,

 

Salı: 08:00-12:00 ve 13:30-17:00 Genel poliklinik, Kornea-Kontakt Lens, Retina, Üvea, Glokom poliklinikleri,

 

Çarşamba: 08:00-12:00 ve 13:30-17:00 Genel poliklinik, Kornea-Kontakt Lens, Retina, Oküler Onkoloji, Glokom poliklinikleri,

 

Perşembe: 08:00- 13:00 genel poliklinik, Kornea-Kontakt Lens, Retina, Üvea poliklinikleri ve ameliyathane, 14:00-17:00 Bölüm içi eğitim (makale, seminer, olgu sunumu, vb) şeklindedir.

Ayrıca servis ve ameliyathane rotasyonundaki uzmanlık öğrencileri için Pazartesi-Salı-Çarşamba-Perşembe günlerinde 08:00-16:00 ameliyathane ve 16:00-17:00 servis şeklinde uygulanmaktadır.

 

Cuma: 08:00-12:00 ve 13:30-17:00 Genel poliklinik, Kornea-Kontakt Lens, Retina, Üvea, Glokom vw Nörooftalmoloji poliklinikleri şeklindedir.

 

 

ASISTAN DOKTORLAR İLE İLGİLİ BİLGİ

 

Her yıl Tıpta Uzmanlık Sınavı ile araştırma görevlisi (uzmanlık öğrencisi (UÖ))  alınmaktadır. 4 yıl olan eğitim süresince araştırma görevlileri şaşılık, glokom, kornea-kontakt lens, retina, üvea, oküler onkoloji, ROP birimlerinde rotasyon yapmaktadırlar. 

 

Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı uzmanlık öğrencisi eğitim planı Şöyledir:

 

İlk hafta:

 

- Servis-ameliyathane kıdemli uzmanlık öğrencisi ve sorumluları ile tüm aktivitelere gözlemci olarak katılır. Hastane, servis, laboratuar işleyişi, resmi belgelerin doldurulması, Göz hastasına yaklaşım, öykü alma ve fizik muayene gibi uygulamaları gözlemler, hastane bölümlerini öğrenir. Diğer meslektaŞları ile tanışır ve tanıştırılır. Bu süre içinde sorumluluğu yoktur, mümkünse nöbet tutmaması sağlanır ( çalışma ortamı ve şartlarına ısınma dönemi).

 

İlk 6 ay Uyum ÇalıŞması:

 

- Servis-ameliyathane rotasyonunda servisteki hasta yatış çıkışları, muayenesi ve izleminden kıdemli bir uzmanlık öğrencisi (UÖ) ve/veya poliklinik konsültanı eğitimci gözetiminde sorumludur. Her hasta için tanı, tedavi ve reçete yazma konusunda kıdemli UÖ ve /veya konsültan eğitici ile birlikte karar verilir ve uygulama yapılır.

 

- Poliklinikte rutin olarak uygulanan bazı becerileri (Biyomikroskop ve binoküler oftalmoskop ile muayene, göz içi basıncı ölçümü, görme keskinliği değerlendirmesi) mevcut beceri rehberleri ve kıdemli uzmanlık öğrencisi yardımı ile öğrenmeye ve uygulamaya baŞlar.

 

-   Bölüm içi servis rotasyonu, ancak kıdemli bir UÖ eŞliğinde gerçekleŞtirilebilir.

 

- Bu sürede varsa öğrenci staj derslerine ve uygulamalarına tam olarak katılır.Göreve baŞladığı sırada stajyer eğitimi yoksa , ilk grup ile birlikte daha sonra stajyer derslerine katılımı gerçekleŞtirir.

 

- Varsa kurumsal mezuniyet sonrası eğitim programı kapsamındaki mesleki geliŞim kurslarına katılır (Temel Eğitim I, vb).

 

- Tüm eğitim aktivitelerine izleyici olarak katılır, uygun görülürse kıdemli UÖ veya eğiticilerin yardımı ile sunmak üzere makale seçer, sunar.

 

- Ilk 1 ayda mümkünse nöbet tutmaması, daha sonra nöbet listesinde bir kıdemli uzmanlık öğrencisi ile birlikte yer alması sağlanır (tercihen birlikte nöbete kalmaları, Şartlar uygun değilse her karar vermeyi gerektiren durumda kıdemli uzmanlık öğrencisinin hazır bulunması sağlanır).

 

7-12. Ay Ileri Uyum ÇalıŞması

 

- Kurum Şartlarına göre poliklinik veya servis-ameliyat hastalarının muayene ve iŞlemlerinden bir kıdemli UÖ veya eğitici gözetimde sorumludur. Hastası ile ilgili gerekli teorik ve güncel bilgilere eriŞir ve karar sürecine katılabilmek için donanımını güçlendirir.

 

- Acil göz hastalarına tedavi giriŞimlerini izler, öğrenir.

 

- Tedavi kararını, tercihen kıdemli UÖ ve/veya konsültan eğiticiye danıŞmaya devam etmesi tavsiye edilir.

 

- Sık karŞılaŞılan göz hastalıklarında uygulanan tedavi protokollerini, hastaya ve duruma uygun akılcı reçete yazmayı öğrenir, gözetim altında uygular.

 

- Günlük rutin sırasındaki tanı ve tedavi amaçlı iŞlem ve giriŞimleri, beceri rehberlerini kaynak alarak, gerektiğinde kıdemli UÖ ve/veya konsültan eğitici yardımı ve gözetimi ile yapmaya baŞlar.

 

- Bölüm tarafından uygun görülen süre için servis konsültanı eğitici denetiminde servis rotasyonuna baŞlayabilir, tüm konsültasyonlara katılabilir. Bilgi kaynağına ulaŞmayı ve etkin bir biçimde kullanmayı öğrenir.

 

- Kurumsal ve bölüm içi tüm eğitim etkinliklerine katılır ve katılması teŞvik edilir.

 

- Bölüm içi eğitim programlarına bir kıdemli UÖ veya eğiticinin yönlendirici yardımı ile aktif olarak katılmaya baŞlar.

 

- Nöbet listesinde kıdemli bir UÖ ile birlikte yer almaya devam eder.

 

2. Yıl Eğitim Planı

 

- Sık karŞılaŞılan hastalıklar ve tedavileri konusunda kendisini geliŞtirir ve uygulamaya baŞlar.

 

- SıradıŞı, zor ve komplike hastalar ve karar vermekte zorlandığı tüm hastalar için, danıŞarak tedavi kararını vermeye devam eder.

 

- Varsa bölüm içi özel dal polikliniklerinde ilgili eğitici veya kıdemli UÖ gözetiminde rotasyona baŞlar.

 

- Sürenin 2. yarısında bölümün görüŞü yönünde bazı bölüm dıŞı zorunlu veya seçmeli rotasyonlarını tamamlayabilir.

 

- Ilgili eğiticilerin talebi ve bölüm kararı ile yürümekte olan çalıŞmalara katılabilir.

 

- Anabilim dalı kurulu veya eğiticilerinin ortak kararı ile en az bir kongre, simpozyum (tercihen bildiri ile), kurs katılımı konusunda teŞvik edilir.

 

- Servis-ameliyathane veya poliklinik çalıŞmaları sırasında özellikli veya nadir olguları, birlikte değerlendirdiği eğitici önerisi ve gözetiminde sunum için hazırlar.

 

- Bu yılın sonunda belirlenen tez danıŞmanı ile tez konusu araŞtırmasına baŞlar.

 

3. Yıl Eğitim Planı

 

- Servis, rutin ve özel dal polikiniklerinde uygun görülen bir rotasyonla çalıŞmalarını sürdürür.

 

- Tanı ve tedavi giriŞimlerini eğitici eŞliğinde geliŞtirerek, Şartlara göre gözetim altında ve/veya tek baŞına uygulamaya baŞlar.

 

- Bilgi ve deneyimini kendisinden kıdemsiz olan meslektaŞları ile paylaŞmaya baŞlar.

 

- Sürenin baŞında tez danıŞmanı ile tez konusunu netleŞtirir, bölümdeki tüm öğretim üyelerinin ve eğiticilerin bulunduğu bir toplantıda tez planını sunar, katkı ve eleŞtirileri dikkate alarak çalıŞmalarına baŞlamak için anabilim dalı akademik kurul veya bölümdeki eğiticilerin onayını alır.

 

- Tez konusuna göre veri toplama çalıŞmalarına baŞlar .

 

- Kurum içi mesleki geliŞim kurslarına (Temel EğitimII) ve beceri hedefleri içinde yer alan bazı uygulamalar için açılan kurslara katılır ve teŞvik edilir. (Bölümlerin özelliklerine göre bazı kurslara katılımları zorunlu tutulabilir) Kurs katılım belgeleri uzmanlık eğitimi sonunda karne ekine konulur.

 

- Bölümün uygun gördüğü zorunlu ve seçmeli rotasyonlara gidebilir.

 

4 ve 5. Yıl Eğitim Planı

 

- Kıdemli UÖ olarak çalıŞmaya baŞlar. Kıdemsiz meslektaŞları için gözetmen, yol gösterici ve eğitici görevlerini yerine getirir.

 

- Tüm eğitim etkinliklerine izleyici ve sunucu olarak katılır, bölüm Şartları uygun ise en az bir kez kongre, simpozyum katılımı (bildiri ile) teŞvik edilir.

 

- Ilgili eğitici ile birlikte servis ve poliklinikler ile ilgili tüm görev dağılımlarını, nöbet, yıllık izin, bölüm ihtiyaçlarının belirlenmesi ve temini gibi düzenlemeleri yapmakla yükümlüdür.

 

- GiriŞimsel iŞlemlerde tek baŞına yetkin olduğu onaylanan durumlarda tekniğini geliŞtirir ve kıdemsiz UÖ lerinin eğitimine katkıda bulunabilir.

 

- Bölüm tarafından uygun görülen zorunlu veya seçmeli dıŞ rotasyonlara gitmeye devam edebilir.

 

- Tez çalıŞmasını ve varsa diğer araŞtırmalardaki görevini yürütür, 5. yılda tez çalıŞmasını tamamlar ve danıŞmanı denetiminde tezini yazar, süresinin bitimine 3 ay kala tez sınavına girer (Bknz. Tıpta Uzmanlık Tüzüğü 2002) .

 

- Bölüm koŞullarına göre son 6 ayda nöbetten çıkarılabilir. Tez sınavı ve uzmanlık sınavı öncesinde toplam 2 ay bölüm içi rutin görevlerinden eğitim toplantılarına katılmak kaydı ile alınabilir.

 

 

Tıpta uzmanlık öğrencisinin görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:

 

 

1) Tıp fakültesi yönetiminin ve Göz hastalıkları bölümünün kural, yönetmelik ve düzenlemelerine uyar.

2) Her yıl öğretim üyelerinin onayı ile hazırlanan Göz hastalıkları bölümünün eğitim seminer ve çalışma programına göre çalışmalarını düzenler.

3) Kurumsal ve bölüm içi tüm eğitim etkinliklerine katılır

4) Uzmanlık eğitimi süresi içerisinde, bölümün uygun gördüğü en az bir kongre, sempozyum ve kursa katılır

5) Kıdemli bir uzmanlık öğrencisi ve/veya poliklinik konsültanı öğretim üyesi gözetiminde ve sorumluluğunda polikliniğe gelen hastaların tanı, tedavi ve gerekli tetkiklerinin yapılmasını sağlar

6) Kıdemli olduğunda kıdemsiz meslektaşları için gözetmen ve eğitici görevlerini yerine getirir

7) Servis, genel ve özel dal polikliniklerinde ve ameliyathanede, uygun görülen rotasyonlarla çalışmalarını sürdürür

8) Göz hastalıkları servisine yatan hastaların bakım, tetkik ve tedavilerini, sorumlu öğretim üyesi danışmanlığında düzenler.

9) Diğer servislerden ve acil bölümünden istenen konsültasyonların tanısı ve tedavisini, sorumlu öğretim üyesi danışmanlığında düzenler.

10) Aylık çizelgeye göre her gün 2 tıpta uzmanlık öğrencisi servis nöbeti tutar.

11) İkinci yılda tez konusu ve tez danışmanı belirlenir, dördüncü yılda tez danışmanı denetiminde tezini yazar, süresinin bitimine 2 ay kala tez sınavına girer.

 


Bu sayfa Göz Hastalıkları Anabilim Dalı tarafından en son 15.03.2018 09:50:25 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM